DỰ ÁN

Máy phát điện cho các trạm BTS thuộc Viễn Thông Bình Định.

 

1.Mua sắm máy phát điện dự phòng cho các trạm BTS thuộc TTVT 1,2,3 - Viễn Thông Bình Định năm 2017


Hạng mục: 25 máy phát điện 8.5kVA 


Thời gian thực hiện: 23/11/2017

 

Địa điểm: Bình Định 

 

2. Mua sắm máy phát điện dự phòng cho các trạm VT, BTS thuộc TTVT 1,2,3 Viễn Thông Bình Định năm 2016

 

Hạng mục: 32 máy phát điện 8.5kVA và 10 máy phát điện 5kVA

 

Thời gian thực hiện: 26/12/2016


Địa điểm: Bình Định

 

máy phát điện dự phòng cho các trạm BTS

 
Chia sẻ :

Liên Hệ:090 693 7788

Vietnamese English (UK)